Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDIG OP DE PRODUCTEN GEKOCHT VIA DE WEBSITE WWW.DYYK.NL

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen met betrekking tot door DYYK tot stand gebracht of aangeboden producten.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van DYYK te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2 - Aanbiedingen en prijzen
2.1 Aanbiedingen door en prijzen van DYYK zijn vrijblijvend.
2.2 DYYK is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DYYK worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door DYYK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 DYYK behoudt zich het recht voor om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg- en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 - Bestellingen
3.1 Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, of via de webshop komt de overeenkomst tot stand.
3.2 DYYK behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4 - Leveringen
4.1 DYYK zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door DYYK ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
4.2 Indien DYYK gegevens van de klant nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door DYYK zijn ontvangen.
4.3 Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door DYYK tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
4.4 Indien de klant aan DYYK opgave doet van een adres is DYYK gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden. De klant is verplicht een eventuele adreswijziging schriftelijk te melden aan: DYYK tenminste 7 werkdagen voor de geplande leverdatum via onderstaande Gegevens van Dyyk: Adres: Nijverheidsweg 12, 1271 EA Huizen Tel: (035) 5266365 Mail: service.shop@dyyk.nl Indien een adreswijziging niet of te laat is doorgeven komen eventuele aanvullende bezorgkosten voor rekening van de klant.
4.5 Indien de klant een levering weigert, kan DYYK de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft DYYK in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van DYYK totdat de klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover DYYK heeft voldaan.

Artikel 6 - Betaling
6.1 DYYK is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
6.2 De klant voldoet aan zijn betalingsverplichting door middel van één van onze betalingsmogelijkheden via de webshop of overboeking als sprake is van bezorging of als sprake is van het zelf op te halen in het DYYK-magazijn, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag te worden voldaan binnen de aangegeven factuurdatum.

Artikel 7 – Ontbinding en retournering
7.1 Na bevestiging van de bestelling kan de klant deze slechts met toestemming van DYYK wijzigen of annuleren. Indien DYYK al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan DYYK deze aan de klant in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de klant het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een mail te sturen naar shop@dyyk.nl
7.2 Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat DYYK ervan de hoogte is gesteld dat de klant de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
7.3 De klant dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan DYYK heeft medegedeeld terug te zenden. DYYK mag wachten met terugbetaling totdat het product is ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
7.4 Art 7.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
7.5 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door DYYK, op de wijze zoals door DYYK tijdens het aankoopproces aangegeven. Zij moeten zijn voorzien van een uniek retournummer en voor zover mogelijk moet de verpakking van het product onbeschadigd en origineel zijn. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 7, is DYYK bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: 1. indien de klant in verzuim is of DYYK goede grond heeft te vrezen dat de klant niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; 2. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of 3. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.
8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar en zal DYYK niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

Artikel 9 – Garanties en reclames
9.1 De door DYYK te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken producent of leverancier van DYYK wordt gegarandeerd. Uitzonderdering van deze regel is onderstaande 9.2 bij het aankopen van demo/showroom modellen of gebruikte meubels.
9.2 Uitzondering garantie ‘Demo/showroom modellen (gebruikte meubels)’. Per product wordt kenbaar gemaakt of dit een nieuw of tweede kans product is. Een tweede kans product kan een showroommodel of geretourneerd artikel zijn. Er kan sprake zijn van schade of gebruikssporen. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt in de DYYK-shop . Op tweede kans producten wordt geen garantie gegeven en zal ten aller tijde vermeld worden op de productpagina’s. Indien de klant van mening is dat andere schade op het product zichtbaar is (bijvoorbeeld door transport) dan zal de klant hier binnen 48 uur na levering contact over opnemen met DYYK. Partijen zullen dan in goed overleg naar een oplossing zoeken.
9.2 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en de productdetails voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant DYYK daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
9.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft DYYK de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door DYYK aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie berusten bij DYYK, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid voor schade
11.1 DYYK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: 1. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; 2. doordat DYYK is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; 3. door derden die op verzoek of met toestemming van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; 4. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de klant door derden worden geleverd; of 5. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel; 6. door informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven
11.2 Alleen directe en aan DYYK toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.3 Voor zover DYYK aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft en dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan DYYK uitkeert. - 11.3 Genoemde beperkingen gelden niet indien: 1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DYYK; 2. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Ingeval van overmacht heeft DYYK het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit de klant schriftelijk mede te delen en zonder dat DYYK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan DYYK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen DYYK en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.